มาตรา 9 (1)

 

  

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

รวมทั้งความเห็นแย้ง

 

และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

 

 

ทางสำนักงานไม่มีภารกิจในส่วนนี้

 

 

ทั้งนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ได้นำเสนอผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยอื่น ๆ แทน

 

 

 

 ลำดับ  เลขที่ดัชนี  รายการ  จำนวน  หมายเหตุ
   

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

   
 - -  ไม่มีภารกิจในส่วนนี้ -  
   

 

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยอื่น ๆ

 

   
 1 58-9-1-01   ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานฯ  
2 58-9-1-02 

ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับบริการประชาชน

1

 
3 58-9-1-03 

ขออนุมัติหลักการและขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับบริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี 

1  
4 58-9-1-04  ขออนุมัติหลักการการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 1  
5 58-9-1-05 รายงานคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล 1  
6 58-9-1-06  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2557  1  
7 58-9-1-07  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนา  
8 58-9-1-08 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 1  
58-9-1-09 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถยนต์สำนักงานแรงงานฯ 1  
10  58-9-1-10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างถ่ายเอกสารพร้อมทำปกเย็บเล่ม 1  
11  58-9-1-11

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ  

1  
12 58-9-1-12 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 

 
13 58-9-1-13  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2557 

 
14 58-9-1-14 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2558  1  
15 58-9-1-15  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ    
16  58-9-1-16 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างถ่ายเอกสาร

พร้อมทำปกเย็บเล่ม 

 
17 58-9-1-17 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

7 รายการ 

1  
18  58-9-1-18 

รายงานขอซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับฝึกอาชีพ

โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ 

29   
19  58-9-1-19

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมาจัดทำ

ป้ายแรงงานศีล 5

 
20  58-9-1-20

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

1  
21  58-9-1-21  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายแลน  1  
22 58-9-1-22  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   
23 58-9-1-23

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมาบริการ

จัดทำพานพุ่มดอกไม้

 
24 58-9-1-24 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน 

หมายเลขทะเบียน ษล-3502 กรุงเทพมหานคร 

1  
25  58-9-1-25 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างซื้อต้นไม้

โครงการเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครแรงงานร่วมใจประสาน

พัฒนาบ้านเกิดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
26 58-9-1-26 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมาบริการ

ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

1  
27 58-9-1-27 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมาบริการ

ทำบอร์ดสำนักงานฯ จำนวน 4 รายการ

1  
28 58-9-1-28  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 1  
29  58-9-1-29 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

และเติมน้ำยา

 
30 58-9-1-30 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน 

หมายเลขทะเบียน กฉ-5914 กรุงเทพมหานคร

1  
31 58-9-1-31 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  
32 58-9-1-32

รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้

ขนาด 10 ที่นั่ง 

 
33 58-9-1-33 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2558 1  
34 58-9-1-34 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ 1  
35 58-9-1-35 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน 1  
36 58-9-1-36 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2558 1  
37 58-9-1-37

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมารถแห่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และค่าจัดทำสปอตโฆษณา

1  
38 58-9-1-38 รายงานขอซื้อและขออนุมัติซื้อสมุดลงนามถวายพระพร พร้อมปากกาตั้งโต๊ะ 1  
39 58-9-1-39

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดสถานที่

ตกแต่งเวทีพร้อมเครื่องเสียง

1  
40 58-9-1-40 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1  
41 58-9-1-41

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

 
42 58-9-1-42 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 1  
43 58-9-1-43

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเหมาเช่าเต้นท์        

และโต๊ะเก้าอี้ พัดลมไอน้ำ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า

ในงาน จำนวน 7 รายการ

1  
44 58-9-1-44 รายงานขอซื้อและขออนุมัติซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทกระเป๋าผ้า 1  
45 58-9-1-45

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย            

ศูนย์ประสานงาน

และสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

1  
46 58-9-1-46 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1  
47 58-9-1-47

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

ประเภทแผ่นพับ

1  
48 58-9-1-48 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1  
49 58-9-1-49

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการ

ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว

1  
50 58-9-1-50 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  1  
51 58-9-1-51 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  1  
52  58-9-1-52  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1  
 53  58-9-1-53

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

1  
54   58-9-1-54  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1  
55   58-9-1-55

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ

ให้กลุ่มอาชีพคนพิการฯ

1  
56 58-9-1-56

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทป้ายไวนิลฯ

1  
57  58-9-1-57

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

พร้อมเข้าเล่มอัดกาว

1  
58 58-9-1-58 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1  
   

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

 

 -  -   ไม่มีภารกิจในส่วนนี้  
   

 

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยอื่น ๆ

 

   
1 59-9-1-001 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ    
2 59-9-1-002 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ    
3 59-9-1-003 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต    
4 59-9-1-004 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต    
5 59-9-1-005 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
6 59-9-1-006 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน    
7 59-9-1-007 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายไวนิล    
8 59-9-1-008 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน    
9 59-9-1-009 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล    
10 59-9-1-010 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน    
11 59-9-1-011 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด    
12 59-9-1-012 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว    
13 59-9-1-013 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน    
14 59-9-1-014 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
15 59-9-1-015 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาเพื่อจัดทำอุปกรณ์แสดงสื่อประชาสัมพันธ์    
16 59-9-1-016 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดนิทรรศการ    
17 59-9-1-017 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์    
18 59-9-1-018 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดสุพรรณบุรี    
19 59-9-1-019 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน    
20 59-9-1-020 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน    
21 59-9-1-021 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม    
22 59-9-1-022  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุฝึกอบรม    
23 59-9-1-023 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง    
24 59-9-1-024 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์    
25 59-9-1-025 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสมนาคุณในการดูงาน    
26 59-9-1-026 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
27 59-9-1-027 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์    
28 59-9-1-028 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์    
29 59-9-1-029 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์    
30 59-9-1-030 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อวัสดุสำหรับกิจกรรมตามโครงการ    
31 59-9-1-031 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน    
         

 

 

 

กลับไปหน้ามาตรา 9